PROVÁDÍME REVIZE A REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ

NABÍZÍME OPTIMALIZACI DANÍ

Kontrolní hlášení

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky.


Naše společnost nabízí kompletní servis v oblasti podávání kontrolního hlášení !

 

Vedení podvojného účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení hlavní knihy účtů, účetního deníku a pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku včetně drobného
 • kontrola úhrad přijatých i vydaných faktur a zálohových plateb
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • zpracování roční závěrky a uzávěrky včetně daňového přiznání
 • vyhotovení účetních výkazů a přílohy
 • další služby (výkaznictví, vedení apod.)
 • zastupování na úřadech

Vedení daňové evidence

 • vedení peněžního deníku včetně knihy pohledávek a závazků
 • zpracování účetní závěrky, přehledu hospodaření
 • vedení evidence investičního i drobného hmotného a nehmotného majetku
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení
 • vedení peněžního deníku včetně knihy pohledávek a závazků
 • zpracování daňového přiznání
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zastupování na úřadech

 

Vedení mzdové agendy

 • kompletní zpracování mezd, včetně odvodů daní a pojištění
 • zúčtování daně zaměstnancům
 • zhotovíme mzdové a výplatní listiny
 • vedeme evidenční listy důchodového pojištění
 • vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování srážkové daně
 • příprava a zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • zpracování, vedení a archivaci mzdových listů
 • vyhotovování zápočtových listů a jiných potvrzení zaměstnavatele
 • registrace, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných úřadech
 • zpracování a předávání příkazů k úhradě měsíčních odvodů
 • zastupování před úřady a při kontrolách jednotlivých úřadů
  • Finanční úřad
  • všechny zdravotní pojišťovny
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Úřad práce
 • revize a příprava na kontroly příslušných úřadů

 

Dle požadavků klienta komunikujeme elektronicky a veškeré podklady a výstupy jsme schopni poskytnout v elektronické formě.

Daňová agenda

 • zpracování přiznání k DPH pro měsíční i čtvrtletní plátce
  • souhrnná hlášení
  • přenesní daňové povinnosti
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob
 • předání daňového přiznání na příslušný finanční úřad v elektronické nebo papírové podobě dle přání klienta

Ostatní služby

 • personalistika
  • nástupy nových zaměstnanců
  • ukončení pracovního poměru
  • přihlášky a odhlášky u zdravtoních pojišťoven a na České správě sociálního zabezpečení
  • vyhotovování zápočtových listů a jiných potvrzení zaměstnavatele
  • výstupní listy
  • potvrzení o výši příjmů pro různé účely (např. bankovní půjčky aj.)
  • jiná potvrzení dle požadavku
 • zastupování klientů při kontrole
  • Zdravotní pojišťovny
  • České správy sociálního zabezpečení
  • Finančního úřadu
  • Úřadu práce
  • Inspektorátu práce
    

Poradenství (nejsme daňový poradce) 

Našim klientům, kromě standardních služeb, které naleznete v naši nabídce na tomto webu, poskytujeme samozřejmě i poradednství v oblasti:
 
 • daňových přiznání
 • personalistiky
 • styku s institucemi a úřady